Recent Posts
Featured Posts

הגדרה של יופי

יופי הוא תכונה של אובייקט (כולל עצמים חיים) או מבנה מסוים: חזותי, קולי, מילולי או רעיוני, שבשל תצורתו וארגונו גורם לאדם לחוויה של נעימות ומשיכה. על פי רוב היופי מוגדר כמאפיין מבנה שיש בו איזון, סימטריה, פרופורציה והרמוניה בין מרכיביו השונים. התורה הפילוסופית העוסקת ביופי נקראת אסתטיקה.

"כשאני עובד על בעיה אני אף פעם לא חושב על יופי. אני רק חושב על איך לפתור את הבעיה. ברם, כאשר אני מסיים, אם הפתרון אינו יפה, אני יודע שטעיתי"

- בקמינסטר פולר

מתוך הספר "סנרגטיקה: חקירות בגאומטריה של החשיבה"

בתמונה: מטבח מעוצב עם תוכנת +ARC

מטבח מעוצב עם תוכנת +ARC

Tags:

Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square